U vind het format voor de metadata en een handleiding voor het uploaden op de website van Bodem+. Op basis van artikel 4.3.5 van de Regeling bodemkwaliteit zijn bevoegde overheden verplicht om de geografische bronbestanden van de ontgravingskaart en de toepassingskaart van nieuw vastgestelde bodemkwaliteitskaarten binnen twee maanden na vaststelling beschikbaar te stellen aan Bodem+, zodat deze informatie publiekelijk toegankelijk kan worden gemaakt via de website www.bodemloket.nl. Om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn daarom in bijlage M van de regeling regels opgenomen voor het aanleveren van de data. In artikel 8, lid 3 wordt verwezen naar het format voor de metadata.